Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Legenda Polonii w Austrii

Z uwagi na, od dłuższego czasu kolportowane fałszywe informacje n/t wystąpienia Komisji Rewizyjnej z Forum Polonii, działającej w okresie między 31.03.2009 a 17.05.2011, a celem ostatecznego wyjaśnienia (skierowanego do polonijnej opinii publicznej) przyczyn naszej rezygnacji, zmuszona jestem przekazać następujące oświadczenie:


Komisja Rewizyjna nie została ani "załatwiona", ani wyrzucona, tym bardziej dyscyplinarnie, natomiast zrezygnowała na Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Forum Poloni iw dniu 26.02.2011 dobrowolnie, zaś przyczyny jej rezygnacji podane zostały w punkcie 4 i 5 poniżej załączonego sprawozdania odczytanego na w/w zjeździe w obecności senatora Andrzeja Szewińskiego i ministra Tadeusza Oliwińskiego. Protokoł ten, podpisany przez członków Komisji Rewizyjnej, a oficjalnie pokreślony przez niektórych nie zgadzających się ze stanowiskiem organu kontrolnego, czlonków ówczesnego zarządu FP (sic!) powinien znajdować się w oryginale w aktach FP.

W punkcie 1/b protokołu stwierdzona została przez KR superata (nadwyżka) na koncie FP. Dzięki konsekwencji KR została ona przez zarząd wyjasniona i w późniejszym okresie prawidłowo zaksięgowana.
Na zebraniu zwołanym przez KR w dniu 17.05.2011 z zarządem FP, jej członkowie złożyli ostateczną rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 18.05.2011 powołując się na na punkt 4 i 5 protokołu z dnia 26.02.2011 (Walny Zjazd).
Tym samym ówczesna Komisja Rewizyjna, zgodnie z prawem, zakończył/a swoją współodpowiedzialność jako organ kontrolny Forum Polonii mimo, że nazwiska jej członków figurowały nielegalnie na stronie internetowej Forum do końca lipca 2011.
z poważaniem
Elzbieta Orlowski- była przewodnicząca byłej Komisji Rewizyjnej
w w/w okresie


SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ WOP „FORUM POLONII“
za okres od dnia 24.04.2010 do dnia 26.02.2011

Komisja Rewizyjna „Forum Poloniiw Austrii” przekazuje niniejszym swoje stanowisko w kwestii kontroli finansowej FP w w/w okresie:

Kontrola gospodarowania środkami finansowymi FP została przeprowadzona w jej siedzibie w dniu 15.02.2011 przez członka KR, prof. dr. Zygmunta Bukowskiego w obecności skarbnika, kol. Teresy Kopeć oraz wiceprezes FP, kol. Marii Buczak.

Prof. Bukowski stwierdził poprawność sposobu prowadzenia książek kasowych i dokumentacji. Jednocześnie zostały mu przedstawione: stan konta w/g wyciągu bankowego na dzień 31.01.2011, oraz stan książeczki oszczędnościowej i wysokość kasy podręcznej w gotówce w dniu kontroli.
Prof. Bukowski stwierdził istnienie niewyjaśnionej różnicy w stanie konta bankowego w czasie pomiędzy dniem zdania funkcji skarbnika przez kol. A. Majewski 5.04.2010, a stanem konta w dniu formalnego przejęcia tej funkcji 1.05.2011 przez kol. T. Kopeć. Różnica ta (superata) wynosi €714,52 i nie widnieje jako zaksięgowany wpływ finansowy.

KR uznaje ten fakt za poważne niedopatrzenie. Wyjaśnienie tej kwestii leżało w gestii i obowiązku obu skarbników. Kol. A. Majewski była obecna w Wiedniu do października 2010.

KR podkreśla brak ustosunkowania się Zarządu FP do jej zaleceń po Zjeździe Sprawozdawczym w dniu 24.04.2010.

W związku z licznymi zarzutami dotyczącymi gospodarki finansowej FP ze strony osób i organizacji nie należących obecnie do FP, członkowie KR uważali, ze należy do ich obowiązków sprawdzenie merytoryczne zaksięgowanych rachunków FP. Zarząd jednak stoi na stanowisku, że kontrola finansowa ma się ograniczyć do sprawdzenia bilansu i sposobu księgowania wydatków i wpływów. KR nie otrzymała w przebiegu okresu finansowego dokumentacji do wglądu i nie miała możliwości sprawdzenia tzw. miedzybilansu, jak również dokładnego rozliczenia Dni Polskich ze Wspólnotą Polską oraz Wydziału d/s Kultury miasta Wiednia (MA7). KR nie miała więc możliwości stwierdzenia merytorycznej poprawności prowadzonych działań finansowych.

Z uwagi na rozbieżność w rozumieniu statutowej roli KR jako organu kontrolnego członkowie KR nie widza dalszej możliwości wypleniania zadać KR i składają niniejszym rezygnację ze swoich funkcji z dniem dzisiejszym, tj. 26.02.2011.

ciąg dalszy nastąpi...