Uwaga
  • Folder doesn't exist or doesn't contain any images

I KONKURS PROZATORSKI DLA POLONII

w ramach projektu ojczysty – polski – mój 2015

 

Organizator: Dom Kultury w Kętach

 

Cel konkursu:

• popularyzacja twórczości literackiej wśród przedstawicieli Polonii w krajach Europy

środkowo-wschodniej,

• umoŜliwienie kontaktu z językiem ojczystym,

• podniesienie poziomu umiejętności posługiwania się językiem polskim wśród

przedstawicieli polskiej diaspory w krajach Europy środkowo-wschodniej.

ZałoŜenia regulaminowe

1. Konkurs ma charakter ogólno polonijny, jest skierowany do polskich emigrantów w wieku

powyŜej 16 roku Ŝycia.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Domu Kultury w Kętach (pocztą

tradycyjną lub elektroniczną) do dnia 30.06.2015r. pracy konkursowej w 4 egzemplarzach.

 

Dane do wysyłania prac (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego):

Dom Kultury

32-650 Kęty

ul. świrki i Wigury 2a

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Konkurs będzie rozstrzygany tylko w przypadku wpłynięcia do organizatora co najmniej 10

prac. O nie rozstrzyganiu konkursu w danej kategorii organizator poinformuje za

pośrednictwem strony internetowej.

4. Temat prac konkursowych jest dowolny, mile widziane będą prace o tematyce polonijnej lub

patriotycznej.

5. Do prac powinny być dołączone dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,

telefon, e-mail, krótka informacja o autorze. Prace nadesłane bez tych informacji nie będą

oceniane.

6. Prace konkursowe mogą powstać w dowolnej formie prozy (opowiadanie, felieton, nowela,

reportaŜ, legenda, kronika itd.)

7. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane.

8. Prace literackie oceniać będzie profesjonalna komisja powołana przez organizatora, która

przyzna nagrody i wyróŜnienia.

9. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z komisją, wręczenie nagród odbędzie się 17.10.2015r.

10. Nadesłane prace nie będą zwracane.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów bez gratyfikacji

pienięŜnych na stronie Domu Kultury, w publikacjach wydanych przez Dom Kultury czy w

mediach patronujących projektowi.

12. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Domu Kultury pok. nr 4, tel. 33 844 86 77 –

instruktor: ElŜbieta Kózka lub na stronie internetowej : www.domkultury.kety.pl