Jeśli tak jest naprawdę to „Polonia” pragnie zapytać Pana Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego:

- Wedle jakiego klucza ustalony został skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej?

- Kto decydował o wyborze członków Rady?

- Czy zorganizowano wśród Polonii plebiscyt Kandydatów Rady?

- Czy zebrano opinie Polonii i Polaków na świecie dotyczące delegatów i przedstawicieli środowisk polonijnych.

- Dla jakiej, „szczególnej osoby”, którą Pan marszałek „bardzo chciał umieścić w składzie Rady, dla której zabrakło miejsca”, poczyniono wysiłek podjęcia uchwały o zmianie uchwały dotyczącej zwiększenie z 15 do 16 osób? 

- Czy osoby, które weszły w skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej zostały poddane lustracji? 

Konkluzja redakcji I LOVE POLEN:

Jeśli Pan Marszałek chciał dodatkowo umieścić w składzie Rady jakąś „ważną” osobę, oznacza to, że skład Rady ustalony został przed jej wyborem. W przeciwnym wypadku Pan Marszałek nie mógł widzieć kogo zabrakło na liście doradców.

Nowy kształt Rady jest "bardzo podobny, jeśli nie identyczny" (cyt. : wicemarszałek Senatu Maria Koc) do tego, w jakim działała ona w latach 2002-2012, a przecież ogólnie wiadomo, że ówcześnie rządząca partia nie weryfikowała wielotorowych agenturalnych działań działaczy polonijnych.

Szanowny Panie Marszałku Senatu RP Stanisławie Karczewski: „nic o Polonii, bez Polonii!”. 

       4 sierpnia 2016 r. Senat przyjął dwie uchwały i 14 ustaw m.in.: Uchwałę o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej. 

Senatorowie opowiedzieli się za zwiększeniem liczby członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej i poszerzeniu jej składu z 15 do 16 osób. Jej zadaniem będzie m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. 

Jak argumentował Jan Żaryn (PiS), który reprezentował grupę senatorów wnioskujących o zmianę liczebności Rady, projekt zmiany uchwały wynika z "potrzeby konfrontacji papieru z rzeczywistością". "Doszliśmy do wniosku, orientując się w tym, jak szerokie spektrum emigracji istnieje, że będzie ta Rada Konsultacyjna bardziej reprezentatywna jeżeli zwiększymy zasięg osób, które będą mogły w niej zasiadać". Senator przyznał, że w przyszłości możliwe są kolejne korekty liczby członków Rady, zapewniające "jak najszerszy dostęp do Senatu" przedstawicielom środowisk emigracyjnych. 

Pierwotnie Polonijną Radę Konsultacyjną przy marszałku Senatu utworzył Senat V kadencji w listopadzie 2002 r. Funkcjonowała do 2012 r., kiedy to środki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zostały przeniesione do ministerstwa spraw zagranicznych; w 2013 r. uchwała o utworzeniu Rady została formalnie uchylona przez Senat. 

Jak powiedziała wicemarszałek Senatu Maria Koc (PiS) nowy kształt Rady będzie "bardzo podobny, jeśli nie identyczny" do tego, w jakim działała ona w latach 2002-2012. Pierwsze spotkanie nowej Rady - dodała - ma nastąpić we wrześniu br. 

Członkowie Rady będą powoływani i odwoływani przez marszałka Senatu spośród reprezentantów organizacji polonijnych i polskich z zagranicy. Członkowie Rady będą pełnić swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady będzie trwała tyle samo, ile kadencja Senatu.

Zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej będzie wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, m.in., na temat projektów ustawi uchwał. Posiedzenia Rady mają być zwoływane przez marszałka Senatu przynajmniej raz do roku; marszałek ma też przewodniczyć jej obradom oraz przedstawiać wyniki prac Prezydium izby i właściwym komisjom senackim. Opinie Rady nie będą mieć charakteru wiążącego dla tych gremiów. Marszałek Senatu będzie mógł ponadto zasięgać opinii członków Rady w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia.

W uchwale zapisano, że wydatki związane z funkcjonowaniem Rady, w tym koszty podróży oraz pobytu w Polsce jej członków, będą pokrywane z budżetu kancelarii Senatu, która będzie też odpowiadać za obsługę posiedzeń.

Obecnie pieniądzez budżetu na współpracę z Polakami za granicą wracają do dyspozycji Senatu - w 2016 r. są wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat. 

(Źródło: PAP, 4 sierpień 2016) 

Komentarz Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego o powołaniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej będzie znany 5 września, chcemy, by jej członkowie reprezentowali wszystkie środowiska polonijne — powiedział PAP marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

„Ja tę radę powołam i ogłoszę jej skład 5 września, nie chcę w tej chwili uprzedzać i podawać nazwisk. Odbędzie się specjalna uroczystość, podczas której zaprezentuje wszystkich przedstawicieli powołanych do rady. Staraliśmy się tak dobrać członków, aby poszczególne osoby reprezentowały wszystkie kontynenty, wszystkie środowiska polonijne. Zwiększenie z 15 do 16 osób wynikało z tego, że zabrakłoby miejsca dla jeszcze jednej osoby, którą chcieliśmy bardzo umieścić w składzie" — powiedział Karczewski.

Marszałek podkreślił, że Rada ma duże znaczenie dla funkcjonowania Polonii. Zapewnił, że Senat będzie wsłuchiwał się w opinie rady. „Będziemy działać zgodnie z zasadą: „nic o Polonii, bez Polonii”. 

(Źródło: PAP, 8 sierpień 2016) 

Powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej 

5 września 2016 r. w Senacie odbyła się uroczystość powołania 16 członków Polonijnej Rady

Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski wręczył akty powołania przedstawicielom Polonii ze wszystkich kontynentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do Rady. Zadeklarował, że Senat razem z Radą będzie pracować na rzecz Polonii i Polski, na rzecz polskiej wspólnoty narodowej.

Na uroczystości obecni byli wicemarszałkowie Senatu Maria Koc i Bogdan Borusewicz oraz członkowie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z jej przewodniczącą Janiną Sagatowską, a także szef Gabinetu Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak i przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk.

Na początku spotkania hymn narodowy wykonali harcerze z drużyny artystycznej Hufca Legionowo Związku Harcerstwa Polskiego.

W skład Rady weszli: Stanisław Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej, Adam Bąk, prezes Adam M. Bak Foundation (USA), Maria Szonert Binienda, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej do Spraw Polskich, Andżelika Borys, przewodnicząca Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Halina Csúcs Lászlóné, rzecznik narodowości polskiej przy Zgromadzeniu Narodowym Węgier, Jan Cytowski, prezes Rady Polonii Świata, Adam Gajkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii, Barbara Kukulska, prezes Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu (RPA), Tomasz Machura, powiernik Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, ksiądz Zdzisław Malczewski, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii, Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (Szwecja), Ewa Stasinowska, prezes Klubu Gazety Polskiej w Amsterdamie (Holandia), Aleksandra Ślusarek, przewodnicząca Związku Repatriantów RP  - z Kazachstanu), i Rita Tamašunienė, poseł do litewskiego Sejmu, przewodnicząca klubu parlamentarnego AWPL-ZchR .

Marszałek Senatu wyjaśnił, na czym polegać będzie budowanie wspólnoty narodowej. Będzie to wielopłaszczyznowa współpraca w wielu dziedzinach – w nauczaniu języka polskiego, kultywowaniu polskiej tradycji, oświacie, nauce, kulturze. Wyraził on zadowolenie, iż została zrealizowana obietnica wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie do Senatu wróciły środki na finansowanie Polonii. Zdaniem marszałka Karczewskiego, zmiana formy finansowania była złą decyzją poprzedniego rządu, teraz jednak, kiedy te pieniądze w Senacie będą, zostaną właściwie rozdysponowane dla wspólnego dobra.

Stanisław Karczewski podkreślił, że żywi wobec Rady i Polonii nadzieję, iż będą oni ambasadorami Polski i będą pracować na rzecz budowy dobrego wizerunku ojczyzny. „Często o Polsce mówi się źle, fałszywie, a naszym wspólnym zadaniem jest się temu przeciwstawić, bo Polska jest naszą wspólną ojczyzną” – powiedział. Zaznaczył, że Polonia jest zróżnicowana, także ze względu na różne okresy emigrowania z Polski. „Jesteśmy otwarci na wszystkich i będziemy ze wszystkimi współpracować” - obiecał marszałek Senatu. Będziemy Was słuchać i działać razem z Wami” – dodał. 

Polonia wierzy i czeka! 

Fazit: Cytując klasyka: "Wiele zminić, by wszystko zostało po staremu" - Stanisław Michalkiewicz.

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej 

Życiorysy członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej 

(Źródło: http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,9035,powolanie-polonijnej-rady-konsultacyjnej.html, 5 września 2016, Foto Katarzyna Czerwińska)